Index of ftp://ftp.iauh.ac.ir/Amozeshyar/PDF Help

[DIR] Parent Directory

-15 -14 -13 -12 -11 -10 -09 -08 -07 -06 -05 -04 -03 -02 -01   page 01 of 03
+01 +02 +03 +04 +05 +06 +07 +08 +09 +10 +11 +12 +13 +14 +15   <- Back | Next page ->

[TXT] فلوچارت ثبت تمديد پايان نامه و رساله براي نيمسال هاي تحصيلي قبلي دانشجويان تحصيلات تكميلي.pdf  384.67Kb  January 12 2021
[TXT] نامه به سازمان مرکزی جهت وضعیت دانشجویان غیر ایرانی که در آموزشیار اشتباه ثبت شده.pdf  138.50Kb  March 12 2022 at 08:50
[TXT] فلوچارت ثبت مرخصي براي دانشجويان در نيمسال هاي تحصيلي غايب.pdf  383.81Kb  January 12 2021
[VID] اختصاص شماره دانشجويي به داوطلبان ورود به دانشگاه.mp4  14.71Mb  January 12 2021
[TXT] راهنماي انتخاب واحد مجموعه اي دانشجويان جديد الورود.pdf  707.79Kb  January 12 2021
[VID] اضافه کردن چند استاد براي يک درس.mp4  6.75Mb  January 12 2021
[TXT] فلوچارت ثبت نام دانشجويان ميهمان به واحد.pdf  398.99Kb  January 12 2021
[TXT] راهنمای اصلاح مشخصات غیر ایرانی - برای مدل تنظیم شهریه.pdf  566.58Kb  March 12 2022 at 08:50
[TXT] راهنمای تصویری ثبت اطلاعات سراهای دانشجویی- سامانه آموزشیار.pdf  977.38Kb  March 12 2022 at 08:50
[VID] اضافه کردن دروس به سرفصل رشته.mp4  10.46Mb  January 12 2021
[VID] انتخاب واحد يا حذف و اضافه.mp4  9.02Mb  January 12 2021
[VID] باز کردن فايل مالي يک دانشجو.mp4  7.96Mb  January 12 2021
[VID] حذف کلاس درس هاي ارائه شده.mp4  7.41Mb  January 12 2021
[TXT] ثبت وضعیت دانشجویان غیر ایرانی (مقیم-غیر مقیم) برای تنظیم مدل شهریه.pdf  110.11Kb  March 12 2022 at 08:50
[TXT] راهنمای فرآیند تولید شماره صندلی.pdf  644.61Kb  March 12 2022 at 08:50
[TXT] مراحل فارغ التحصیل کردن دانشجو.pdf  2.08Mb  June 14 2021
[TXT] راهنماي آمار ثبت نام (2).pdf  493.05Kb  January 12 2021
[TXT] فلوچارت ثبت امكان اخذ 24 واحد براي دانشجويان ترم آخر.pdf  559.22Kb  January 12 2021
[TXT] فلوچارت ثبت امكان اخذ 24 واحد براي دانشجويان ممتاز.pdf  556.96Kb  January 12 2021
[TXT] راهنمای نقل و انتقالات-مهمان ترمی و دائمی -نسخه نهایی.pdf  593.61Kb  March 12 2022 at 08:50
[VID] تعريف کلاس درس جدِد.mp4  12.03Mb  January 12 2021
[TXT] تعريف مکان اَي کاربري.pdf  253.80Kb  March 12 2022 at 08:50
[TXT] راهنماي آمار ثبت نام.pdf  493.05Kb  January 12 2021
[TXT] راهنمای ثبت درخواست وقفه.pdf  436.70Kb  March 12 2022 at 08:50
[TXT] راهنمای دریافت کارت امتحان.pdf  412.95Kb  March 12 2022 at 08:50
[TXT] راهنمای فراموشی رمز عبور.pdf  656.18Kb  March 12 2022 at 08:50
[TXT] نحوه ارائه کلاس درس.pdf  2.34Mb  January 12 2021
[TXT] نحوه مشاهده ابلاغ اساتيد.pdf  718.57Kb  January 12 2021
[TXT] نحوه مشاهده ابلاغ امتحانات.pdf  627.09Kb  January 12 2021
[TXT] راهنمای تبصره ماده 47.pdf  122.28Kb  June 14 2021

-15 -14 -13 -12 -11 -10 -09 -08 -07 -06 -05 -04 -03 -02 -01   page 01 of 03
+01 +02 +03 +04 +05 +06 +07 +08 +09 +10 +11 +12 +13 +14 +15   <- Back | Next page ->